អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ស្លឹក​ម្រុំ ក្នុ ងការ​
ប្រើ​ជា​ឱសថ​បុរាណមាននៅខាងក្រោម
ស្លឹកម្រំ និង ផលប្រយោជន៍ និង វិធីប្រើ ជា សំលេង MP3 ស្តាប់បាន
ស្តាប់បាន សំរាប់ ទូរសព្ទ័ & Computer បកស្រាយដោយ តាកាពិតម្ទេសខ្មាំង
http://takapit.com/2011_8_SN_68.html
Ebook of ស្លឹកម្រំ និង ផលប្រយោជន៍ និង វិធីប្រើ ----
http://angkorlink.com/ebookk/DamMorom/DamMoromEbook.pdf
ស្លឹកម្រំ និង ផលប្រយោជន៍ និង វិធីប្រើ ជា សំលេង MP3 ស្តាប់បាន សំរាប់ ទូរសព្ទ័
http://takapit.com/2011_8_SN_68.html
Video clip of Morom or Moninga youtube.com/cambosong

Video clip of Morom or English call Moringa it has Ebook in www.ABCKhmer.com
http://abckhmer.com/morom

ស្តាប់បាន សំរាប់ ទូរសព្ទ័ & Computer បកស្រាយដោយ តាកាពិតម្ទេសខ្មាំង
1 http://takapit.com/2011_8_SN_68.html
2 Ebook in Khmer http://angkorlink.com/ebookk/DamMorom/DamMoromEbook.pdf

www.TAKAPIT.COM
Oum Kapit Mataes Khmang អំកាពិតម្ទសខ្មាំង ទំនាក់ទំនង បុរសនិងស្រ្តី

MP3 MP4 of Mini Tourism Pich Sokha Phom Pen Khmer MP3 Krom Ngoy MP3 CambodiaBuddhist.org

www.TAKAPIT.COM
Oum Kapit Mataes Khmang អំកាពិតម្ទសខ្មាំង ទំនាក់ទំនង បុរសនិងស្រ្តី

 


 
1 2 3
4 5 6 Water Fastival

7 8 9
     


Angkor wat has main 3 color by time : Brown - Silver - Gold color

Video of AngkorWat2- GreatWall in China


3- If Compare of Rich & Poor in this Picture

4- Funny Picture1

5- Vitamin A, B, C, - - - K

6- Animal Funny

7- Air-conditioner , New Style

8- Limousine it's mean

9-Flood


Funny Picture1
SexyFunnyFruit